Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, a Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 
 • Klient może zgłosić reklamację dotyczącą m.in. jakości, ilości, ceny lub rozliczenia Zamówienia,  warunków dostawy albo dotyczącą funkcjonowania sklepu w formie pisemnej. Reklamację można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Sprzedawcy, pocztą tradycyjną lub mailową.
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. 
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zaistniałego problemu będącego przyczyną reklamacji. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, ale skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
 • Obowiązkiem Sprzedawcy jest rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, w zakreślonym terminie ma on obowiązek poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni.
 • Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki przy jej odbiorze od kuriera. 
 • Z wyłączeniem Konsumentów, w przypadku uszkodzenia przesyłki, Sprzedawca nie odpowiada w przypadku jej odebrania przez Klienta (jego pracownika) i przyjęcia bez zastrzeżeń.
 • Z wyłączeniem Konsumentów, w przypadku niezgodności Produktu ze złożonym Zamówieniem, Sprzedawca nie odpowiada gdy podczas odbioru przesyłki nie został sporządzony w obecności kuriera protokół szkody. Jeśli jednak protokół szkody został sporządzony, to obowiązkiem tego Klienta jest dostarczenie go Sprzedawcy w ciągu 3 dni od daty dostawy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na stwierdzoną wadę.
 • W nawiązaniu do punktu poprzedzającego, w przypadku, gdy Klient stwierdził wadę już po odjeździe kuriera, ale przed upływem 3 dni, to powinien on skontaktować się z kurierem telefonicznie i wezwać go do sporządzenia protokołu szkody.
 • Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w ciągu 14 dni, a w przypadku  gwarancji - zgodnie z jej warunkami.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i większej ilości roszczeń - do wysokości zapłaconej lub należnej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Załącznik – Wzór Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;